top of page
Project
청라주택_840-16
089ddd.jpg
076ddddd.jpg
075.jpg
KakaoTalk_20170615_223449962.png
116.jpg
110.jpg

설계 : 건축사사무소 다른

위치 : 인천광역시 서구 경서동

건축주 : 개인

설계기간 : 2016.08~2016.10

시공기간 : 2016.10~2018.01

용도 :  단독주택

대지면적 : 292.10

건축면적(건폐율) : 144.18㎡(49.36%)

연면적(용적률) : 212.56㎡(72.77%)

규모  : 지상2층

구조 : 철근콘크리트구조

마감 : 외단열시스템, ZINK, 벽돌타일, 3층 로이유리

bottom of page