top of page
Project
롯데월드 부산사택
15.jpg
02.jpg
03.jpg
06.jpg
05.jpg
04.jpg
07.jpg
08.jpg
09.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
16.jpg
17.jpg
18.jpg
19.jpg
20.jpg
21.jpg

설계 : 건축사사무소 다른

위치 : 부산시 기장군 기장읍 시랑리

건축주 : (주)롯데호텔

설계기간 : 2019.05~2019.12

시공기간 : -

용도 : 기숙사

대지면적 : 1,545㎡

건축면적 : 77080㎡(49.89%)

연면적 : 2725.00 /2261.61㎡(146.38%)

규모  : 지하1층, 지상4층

구조 : 철근콘크리트구조

마감 : 점토벽돌, 알루미늄복합패널

bottom of page