top of page
Project

Sunset Platform (Nonsan)
2017_강경산문화공간.jpg
2017_강경산문화공간02.jpg
2017_강경산문화공간03.jpg
2017_강경산문화공간04.jpg

설계 : 건축사사무소 다른

위치 : 충청남도 논산시 강경읍

건축주 : 논산시청

설계기간 : 2017.05 - 2017.06

시공기간 : 현상(가작)

용도 : 문화집회시설

대지면적 : 2,948.00

건축면적(건폐율) : 571.72㎡(19.39%) 

연면적(용적률) : 893.47㎡(30.31%)

규모 : 지상2층

구조 : 철근콘크리트구조

마감 : 화강석, 로이복층유리

bottom of page