top of page
Project

광릉추모공원 봉안당
01.png
02.png
03.png
04.png
05.png
06.png
07.png
08.png
09.png
10.png
11.png
12.png
13.png
14.png
15.png
16.png
17.png

설계 : 건축사사무소 다른

위치 : 경기도 포천시 내촌면 마명리 243-2번지 외 7필지

건축주 : 광릉추모공원

설계기간 : 2021.04~2021.09

시공기간 : 2022.10~

용도 : 봉안당

대지면적 : 3,976.00㎡

건축면적 : 1,436.32㎡(36.12%)

연면적 : 3,810.97㎡(95.85%)

규모  : 지상4층

구조 : 철근콘크리트구조

마감 : 대리석, 화강석, 로이복층유리

bottom of page